Zaključci i odluke sa sjednice Vlade FBiHVlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, utvrdila Mišljenje u vezi sa Zahtjevom za ocjenu ustavnosti člana 72a Zakona o matičnim knjigama, koji je Ustavnom sudu Federacije BiH podnio gradonačelnik Grada Zenica.

Dana je suglasnost na Memorandum o razumijevanju i suradnji u području katastra, topografskog premjera i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka te je za njegovo potpisivanje ovlašten direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade F BiH.

Donesena je odluka o ustupanju prava korištenja izvornog koda softvera „katastar.ba“ Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske s ciljem razvoja softvera za održavanje katastra na području tog entiteta.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH dala je suglasnosti na okvirni i financijski plan Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo za razdoblje 2018.-2020. godina.

Vlada je dala preporuku da u državljanstvo Bosne i Hercegovine bude primljen Mihail Mateescu, solista baleta Narodnog pozorišta Sarajevo, jer je ocijenjeno da je riječ o umjetniku od naročite koristi za BiH.

Danas su usvojena izvješća o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 17. listopada i o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2017. godinu.

Usvojena su kvartalna izvješća o napretku projekata potpore zapošljavanju (ESP) i o smanjenju faktora rizika za zdravlje u BiH (RHRF) za razdoblje od 1. srpnja do 30.rujna 2018. godine.

Usvojeno je i izvješće Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provedbi projekata iz Programa javnih investicija u sektoru energije, zaključno s 30. lipnjem 2018. godine. Izvješćem su obuhvaćeni projekti JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i BH Gas d.o.o. Sarajevo.

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o poduzetim aktivnostima i načinu rješavanja predmeta iz oblasti novčanih potpora.

Prihvaćena je i informacija tog ministarstva o realizaciji projekta za treći kvartal 2018. godine.

Federalna vlada dala je suglasnost na Aneks Okvirnog sporazuma o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta i spomenika kulture na trasi autoceste na Koridoru Vc, navodi se u priopćenju.

nezavisni/FENA